نماز زیباترین جلوه ی نیایش با پروردگار

هر چند ظاهر نماز چیزی بیش از مجموعه ای حرکات و عبارات خاص نیست، حقیقت نماز بس عمیق تر است. به دیگر سخن ، نماز نیز، همچون انسان ، حقیقتی است دارای مراتب و در اینجا نیز می توان از کمال نماز و نماز کامل سخن گفت. صورت ظاهری نماز از اعمال و اوراد ویژه ای سامان می یابد که مسبوق به مقدمات و مشروط به شرایط خاصی است . در علم فقه ، به تفصیل از مقدمات ، شروط ، ارکان و اجزای نماز سخن گفته می شود .

رعایت احکام فقهی نماز ، اولین شرط بهره مندی از آثار معنوی و برکات روحانی آن است . اما در ورای این ظواهر ، حقایق و اسراری نهفته است و همین اسرار باطنی است که نماز را در زمره ی ارکان آیین اسلام درآورده و آن را معراج مؤمنان ساخته است . آدمی هر اندازه در درک اسرار نماز کامیاب تر و در راهیابی به ژرفای آن موفق تر باشد ، نمازش کامل تر خواهد بود و کمال نماز خود آیتی بر کمال انسان ، بلکه تبلور عینی آن است. انسان کامل ، در نماز ، از هر چه که رنگ و بوی خودیت و نفسانیت دارد ، وامی رهد و یکسره مجذوب جمال معبود می گردد .

در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد                       حالتی رفت که محراب به فریاد آمد

عمق و گستره ی نماز آن چنان است که می توان از منظرهای گوناگونی به آن نگریست و از زوایای مختلف به بررسی آثار و برکات آن پرداخت . برای مثال ، متخصصان تعلیم و تربیت به گفتگو از آثار تربیتی و اخلاقی نماز پرداخته اند و روان شناسان و روان کاوان ، تأثیرات روانی نماز را کاویده اند .

همچنین ، می توان از دیدگاهی اجتماعی به بررسی نقش نماز در جامعه ی اسلامی پرداخت . اما در این میان، اهل دل را حال و هوایی دیگر  است . عارفان حق و سالکان طریق محبوب ، با چشم باطن بین و با بصیرتی که پاره کننده حجاب های ظاهری است ، به نماز نظر کرده و به بیان اسرار عرفانی و فراخنای معنوی پرداخته اند . در اینجا گوشه ای از اسرار باطنی پاره ای از مقدمات و اجزای نماز را بازگو می کنیم ، باشد که ما را در راه یابی به اعماق نیایش رهنمون گردد .

نماز دارای مراتبی است که از ظاهرترین صورت آن (ذکر پاره ای عبارات و انجام برخی اعمال) آغاز می شود و متناظر با مقام معنوی نمازگزار ، تا مراتب غیر متناهی معنوی پیش می رود . آنچه بدان اشاره کردیم قطره ای بود از اقیانوس بی کرانه ی نماز و شمه ای است از اسرار و مقامات بی منتهای آن .

اسرار نماز شامل مواردی از قبیل وضو ، اذان و اقامه ، قیام ، نیت ، قرائت ، رکوع ، سجده ، تشهد و سلام است .

/ 0 نظر / 57 بازدید