حکایت

حکایت

اصفهانی زرنگ

گویند: دو مرد به شراکت لحافی خریدند، مردی اصفهانی شب بی بالاپوش بود نزد آن دو آمده گفت: هر یک از شما چون پول داده اید در زیر دو طرف لحاف بخوابید ولی من چون سهمی نداده ام؛ در تنگنای وسط لحاف می خوابم. (امثال الحکم)

بخل و هنر

بزرگی را پرسیدند: چه فرمایی در حق بازرگانان؟ گفت: چه توان گفت درباره ی جماعتی که بخل پیش ایشان هنری باشد و به مذهب ایشان، هر چند شخص بخیل تر، هنری تر. (انیس الناس)

پاسخ دیوانه

دیوانه ای را در بصره دیدند که خرما را با هسته می خورد؛ گفتند: چرا چنین می کنی! گفت: خرما فروش هم، چنین بر من وزن کرده!؟

آفتاب

آنچه نزد شماست، فانی و تمام شدنی است, ولی آنچه در پیشگاه الهی است پایدار و فناناپذیر است.

قرآن کریم

با خواهش های نفس پیکار کنید تا مالک وجود خویش شوید.

دانش، نوری است که خدای در دل هر که خواهد نهاد.

شرط رسیدن به بهشت، اطاعت از اوامر مادر است.

حضرت محمد (ص)

نیکوترین عادت تفکر است، حکمت و دانش زاییده ی تفکر است.

نالایق کسی است که نتواند دوست یابد و نالایق تر از او کسی است که دوست خود را از دست بدهد. حضرت علی (ع)

تجربه های طولانی، وسیله ی افزایش خرد است . حضرت حسن (ع)

عزت نفس گنجی گران است که از نظر فرومایگان نهان است. حضرت جعفر صادق (ع)

زینت بی نیازی، شکر است.  حضرت محمد تقی (ع)

مرگ انسان به گناه بیشتر از مرگ به اجل است، زنده بودن انسان به نیکی و کارهای خیر، بیشتر از زنده بودن به عمر است . حضرت جواد (ع)

       

 

 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید