مداحان بخوانند

کسی که از او ستایش می­کنند، شایسته است در عاقبت خویش و خطراتی که ممکن است برایش پیش آید بیندیشد و آفت­هایی را که در اعمال با آن مواجه می­شود، به خاطر بیاورد و در قبح و مضرات ریاکاری دقت کند و به خباثتها و قبایحی که در باطنش وجود دارد پی ببرد. مخصوصاً متوجه این نکته باشد که اگر ستایش کنندگان از افکار او و آنچه در قلبش می­گذرد، آگاه شوند، بی گمان از مداحیش خودداری می­کنند و لازم است از اینکه مدحش می­کنند قلباً ناراضی باشد و ناخشنودی خود را از ستایش مداحان ظاهر سازد و حدیث «بر روی مداحان خاک بپاشید» که از حضرت رسول خدا (ص) نقل شده است به این معنی اشاره  می­کند و گفته اند که چون یکی از بزرگان دین را ستودند، گفت: خدایا یکی از بندگان تو به وسیله ناراضی کردن تو ، می­خواهد خودش را به من نزدیک کند و تو شاهدی که او به سبب این عمل در نظر من مبغوض شده است و وقتی که حضرت علی را مدح کردند، گفت: خدایا از آنچه این مداحان نمی­دانند ، مرا بیامرز و بدانچه می­گویند، گرفتارم مکن و از انچه تصور می­کنند بهترم گردان.

منبع: کتاب الأربعین امام محمد غزالی

/ 0 نظر / 15 بازدید