در مهمانی خدا

« شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان »

رمضان ماهی است که در آن ، قرآن برای هدایت مردم و راهنمایی و امتیاز حق از باطل نازل شده  است . این نوعی  التفات و توجه خداوند تبارک و تعالی  به  این ماه  مبارک است و تنها ماهی است که در قرآن کریم از آن نام برده شده است .

همان طور که می دانیم قرآن کریم در شب قدر بر قلب پیامبر اعظم (ص) نازل شده است. نزول قرآن در این شب که مقدرات انسانها در آن تعیین می شود ، به خاطر این است که قرآن مهم ترین منشور سرنوشت ساز بشر است . 

وصف  این ماه و خصوصیات آن را از که  به عاریه  بگیریم که هر چه  گوییم ناقص است و ادای احترام این ماه نیست . پس چه بهتر که وصف این ماه را در سخنان گهربار پیامبرعظیم -  الشان  اسلام حضرت  ختمی مرتبت  محمد مصطفی (ص)  در « نهج الفصاحه» بجوییم .

رسول خدا در توصیف ماه مبارک رمضان می فرمایند :

ای مردم براستی که به شما رو کرده است ماه برکت و رحمت و آمرزش ، ماه خدا .

ماهی که نزد خدا بهترین ماه هاست .

و روزهایش بهترین روزهاست .                                                     

و شب هایش بهترین شب هاست .

و ساعت هایش بهترین ساعت هاست .

و آن ماهی است که در آن شما را به سوی ضیافت خدا خوانده اند.

و نفسهای شما در آن ثواب تسبیح دارد.

و خواب شما ثواب عبادت دارد.

و عمل های شما در آن مقبول است .

و دعاهای شما در آن مستجاب است.

پس از پروردگار خود ، به نیت های درست و پاکیزه از گناهان و صفات نکوهیده ، بخواهید که شما را به روزه داشتن آن و تلاوت قرآن در آن ، توفیق دهد.

به درستی که شقی و بد عاقبت کسی است که محروم گردد از آمرزش خدا در این ماه عظیم .

و یاد کنید به گرسنگی و تشنگی تان در این ماه ، تشنگی و گرسنگی روز قیامت را.

و صدقه دهید بر فقیران و مسکینان خود.

و بزرگ شمارید پیران خود را .

و رحم کنید کودکان خود را.

و نگاه دارید زبان خود را ازآ نچه نباید گفت.

و بپوشانید دیده های خود را از آنچه نگاه شما به آن حلال نیست ؛ و بازدارید گوش های خود را از آنچه شنیدن آن برای شما حلال نیست .

و مهربانی کنید با یتیمان مردم تا مهربانی کنند بعد از شما با یتیمان شما.

و به سوی خدا بازگشت کنید از گناهان خود.

و در اوقات نماز دست های خود رابه دعا بلند کنید زیرا وقت نمازها ، بهترین ساعت هاست.

در این اوقات حق تعالی نظر می کند به رحمت خود سوی بندگان خود؛

و هرگاه او را مناجات کنند، به آنها جواب می گوید؛

وهرگاه او را ندا کنند به آنها لبیک می گوید؛

و هرگاه او را بخوانند، دعاهایشان را مستجاب می گرداند.

ای گروه مؤمنان، به درستی که جان های شما در گرو کرده های شماست ، به وسیله ی طلب آمرزش از خدا جان ها یتان را از گرو به در آورید.

و پشت های شما از گناهان شما گرانبار است، پس با طول دادن سجده ها آن ها را سبک  گردانید.

وبدانید پروردگار سوگند یاد نموده است به عزت و جلال خود که نمازگزارندگان و سجده کنندگان در این ماه را عذاب نکند و ایشان را به آتش جهنم نترساند.

ای مردم، هر که روزه دار مؤ منی را در این ماه افطار دهد، برای او نزد خدا ثواب آزادساختن بنده و آمرزش گناهان گذشته خواهد بود، اگر چه با نصف دانه ی خرما باشد ویا با یک شربت آب.

ای گروه مؤ منان ، به راستی که درهای بهشت در این ماه گشاده است ،پس از پروردگار خود بخواهید که آن را روی شما نبندد.

و درهای جهنم در این ماه بسته است، پس از ایزد منان بخواهید که بر روی شما نگشاید.

و شیاطین را در این ماه غل کرده اند پس از خدا بخواهید که آنها را بر شما مسلط نگرداند.

/ 0 نظر / 31 بازدید